Bestyrelsen

Formand Jørgen "Diesel" Hansen . hansenhjarup@mail.dk 2047 7138

Kasserer Preben Outsen - po1903@icloud.com Tlf.: 2246 3479

Bestyrelsesmedlem Sandi Brun Munkholm. sandi@brunmunkholm.dk 2891 1501

Suppleant 23164 Nikolai Sørensen n_s@outlook.dk Tlf: 40458548 

Bestyrelsesmedlem Arno Sevonius . arnosevonius@hotmail.com  4059 8167

Næstformand Ulrik Horsmark. uhorsmark@gmail.com 2366 4099

Suppleant 22160 Mette Dalgaard - met.te@hotmail.com Tlf: 20785168 

VEDTÆGTER

 • HARLEY-DAVIDSON CLUB KOLDINGESBJERGVEJ 128 6000 KOLDING WWW.HDCK.DK

  VEDTÆGTER

  § 1. Foreningens navn er Harley-Davidson Club Kolding.

  Foreningen blev stiftet den 18/12 1997 og dens hjemsted er Kolding Kommune.

  § 2. Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for, i fællesskab med ligesindede,

  at dyrke deres passion for Harley Davidson motorcykler. Herunder at støtte og virke for udbredelse

  af Harley Davidson kulturen ved frivilligt arbejde og bidrag til sociale og kulturelle tiltag i lokalsamfundet,

  som synes forenelige med foreningens ånd og natur.

  § 3. Som medlem kan optages enhver Harley-Davidson ejer/bruger

  der er godkendt af bestyrelsen, og som kan tilslutte sig foreningens formål.

  § 3.1. Et medlemsskab dækker husstanden dog max 2 personer (mand, kone, samlever)

  1 stemme pr. kørende cykel.

  § 3.2. Et medlemskab uden HD (salg, tyveri m.m.) kan højst være medlem i 2 år efter.

  § 3. 3. Veteranmedlem. Som veteranmedlem skal man have været aktivt medlem af HDCK, og på grund af udefrakommende omstændigheder, ikke længere formår at kunne opfylde kravene til medlemskab af HDCK. Et veteranmedlem betaler halvt kontingent, og har ikke stemmeret til generalforsamling. Tidligere udnævnte æresmedlemmer mister ikke deres status, men er velkomne til at overgå til veteranmedlem, efter eget ønske.

  § 3.4. Brug af voldelig optrædende eller vold, euforiserende stoffer på klubhuset matrikel, medfører bortvisning, med risiko for eksklusion af klubben. Dette gælder klubbens medlemmer, såvel som klubbens gæster.


  § 4. Bestyrelsens overordnede opgave er at være den øverste ledelse mellem generalforsamlingerne. Det betyder at bestyrelsen først og fremmest skal træffe de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift og udvikling, indenfor gældende lovgivning.

  Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer, 3 menige samt 2 suppleanter. Derudover vælges der en 1 revisor. Alle vælges på generalforsamlingen. I økonomiske anliggender tegnes foreningen af formand og kasserer, som kan underskrive på vegne af foreningen og har dermed tegningsretten.

  Formand og 1 menig er på valg i lige årstal.

  Kasserer, og 2 menige er på valg i ulige årstal.

  Revisor og suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

  Bestyrelsen kan ved først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen

  vælge at konstituere sig med en næstformand, som vælges blandt bestyrelsens øvrige medlemmer.

  Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg. Bestyrelsen udvælger selv en referent.

  § 5. Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i januar måned, og skal indkaldes med

  mindst 14 dages varsel.

  Kun personer med gyldigt medlemskab af HDCK kan deltage i generalforsamlingen.

  Gyldigt medlemskab opnås ved rettidig indbetaling af kontingent senest d. 5. januar, indeværende år.

  Dog med mulighed for to rate betaling af kontingentet henholdsvis 5. januar og 1. juli i indeværende år.

  Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

  Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når halvdelen af de stemmeberettigede

  medlemmer er til stede.
  Ved vedtægtsændring / nedlæggelse af foreningen, skal trefjerdele af de stemmeberettigede

  medlemmer være til stede.
  Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

  der er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

  Forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. januar i året for generalforsamlingen.

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen

  eller 25% af de aktive medlemmer.

  Dagsordenen på generalforsamlingen skal altid mindst have følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning.

  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

  a) Fastsættelse af kontingent

  4. Beretning fra nedsatte udvalg.

  5. Behandling af indkomne forslag.

  6. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant.

  7. Eventuelt.

  §5.1. Ved foreningens nedlæggelse skal foreningens formue gå til et almennyttigt formål i Kolding Kommune.

  Kolding den 14. januar 2023