Bestyrelsen

Formand Lars Olesen . pia.olesen@stofanet.dk  4051 9498

Kasserer Susanne Christensen. susannej.chr@gmail.com  2927 0538

Bestyrelsesmedlem Lars Nicolaisen. hdckolding@gmail.com  5354 2024

Suppleant Sandi Brun Munkholm. sandi@brunmunkholm.dk   2891 1501

Næstformand Jørgen "Diesel" Hansen . hansenhjarup@mail.dk  2047 7138

Bestyrelsesmedlem Arno Sevonius . arnosevonius@hotmail.com  4059 8167

Suppleant Ulrik Horsmark. uhorsmark@gmail.com 2366 4099

VEDTÆGTER

 • § 1. Foreningens navn er Harley-Davidson Club Kolding.
  Foreningen blev stiftet den 18/12 1997 og dens hjemsted er Kolding Kommune.
  § 2. Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for, i fællesskab med ligesindede,
  at dyrke deres passion for Harley Davidson motorcykler. Herunder at støtte og virke for udbredelse
  af Harley Davidson kulturen ved frivilligt arbejde og bidrag til sociale og kulturelle tiltag i lokalsamfundet,
  som synes forenelige med foreningens ånd og natur.
  § 3. Som medlem kan optages enhver Harley-Davidson ejer,
  der er godkendt af bestyrelsen, og som kan tilslutte sig foreningens formål.
  § 3.1. Et medlemsskab dækker husstanden dog max 2 personer (mand, kone, samlever)
  1 stemme pr. kørende cykel.
  § 3.2. Et medlemskab uden HD (salg, tyveri m.m.) kan højst være medlem i 2 år efter.
  § 3.3. Æresmedlemmer. Kompetencen til udnævnelse af æresmedlemmer påhviler bestyrelsen.
  Til æresmedlem kan udnævnes medlemmer, som grundet udefrakommende omstændigheder
  ikke længere opfylder kravene til medlemskab af HDCK.
  § 4. Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer, 3 menige samt 2 suppleanter,
  der i fællesskab tegner foreningen i økonomiske anliggender.
  Derudover vælges der en 1 revisor. Alle vælges på generalforsamlingen.
  Formand og 1 menig er på valg i lige årstal.
  Kasserer, og 2 menige er på valg i ulige årstal.
  Revisor og suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
  Bestyrelsen kan ved først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen
  vælge at konstituere sig med en næstformand, som vælges blandt bestyrelsens øvrige medlemmer.
  Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg. Bestyrelsen udvælger selv en referent.
  § 5. Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i januar måned, og skal indkaldes med
  mindst 14 dages varsel.
  Kun personer med gyldigt medlemskab af HDCK kan deltage i generalforsamlingen.
  Gyldigt medlemskab opnås ved rettidig indbetaling af kontingent senest d. 5 januar, indeværende år.
  Dog med mulighed for to rate betaling af kontingentet henholdsvis 5. januar og 1. juli i indeværende år.
  Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.
  Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når halvdelen af de stemmeberettigede
  medlemmer er tilstede.
  Ved vedtægtsændring / nedlæggelse af foreningen, skal trefjerdele af de stemmeberettigede
  medlemmer være tilstede.
  Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
  der er beslutningsdygtig uanset fremmøde.
  Forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.
  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen
  eller 25% af de aktive medlemmer.
  Dagsordenen på generalforsamlingen skal altid mindst have følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Beretning af fastsatte udvalg.
  5. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Eventuelt.
  Kolding den 1. februar 2019